Google partner – Khoá Học Google AdWords trong Quý 1, TP. Hồ Chí Minh

Khoá Học Google AdWords trong Quý 1, TP. Hồ Chí Minh

1. Google AdWords Căn bản <AdWords Fundamentals>

     8 & 9 tháng 1

2. Google AdWords Tìm Kiếm Nâng Cao <Advanced Search>

     22 & 23 tháng 1

3. Kinh doanh AdWords <AdWords Sales Skills>

     26 & 27 tháng 2

4. Quảng cáo Di Động <Mobile Ads>

     11 tháng 3

5. Google Analytics

     25 tháng 3

 

Điều kiện tham gia chương trình:

1. Mỗi công ty là đối tác Google Partners được đăng kí 01 thành viên; đối tác Google Partners có Huy Hiệu được đăng ký 02 thành viên.

2. Điều kiện được tham gia từng các lớp học:

Google AdWords Căn Bản: dành cho các học viên chưa có chứng chỉ AdWords

– Google AdWords Tìm Kiếm Nâng Cao: chỉ dành cho các học viên đã vượt qua lớp AdWords Căn Bản (*)

Kinh Doanh AdWords: chỉ dành cho các học viên đã có chứng chỉ Google AdWords và kinh doanh ít nhất 6 tháng (*).

– Quảng Cáo Di Động: dành cho các học viên đã vượt qua lớp AdWords Căn Bản, và ưu tiên các học viên thuộc đại lý có Huy Hiệu Đối Tác (*)

– Google Analytics: chỉ dành cho các học viên đã có chứng chỉ Google AdWords, và ưu tiên các học viên thuộc đại lý có Huy Hiệu Đối Tác (*)

3. Bạn phải mang theo laptop trong suốt 2 ngày đi học. 

(*) nếu bạn chưa đủ điều kiện cho những khoá học này tại thời điểm đăng ký, hãy hoàn thành điều kiện chứng chỉ và thông báo với nhóm đào tạo để được xét tuyển lại cho lớp học. 

*** Nếu thành viên hợp lệ và được xác nhận đi học, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua số phone hoặc email mà bạn cung cấp để thông báo địa điểm học. 

Be the first to comment

Leave a Reply