Hình động minimon phần 2 – A crazy night part 2

minimon party – yeah yeah yeah yeah yeah yeah ^^!

Không biết là nhạc gì mà mấy ảnh nhảy ghê quá ^^! – Đúng là 1 đêm sôi dộng, thấy mấy ảnh nhày hoài mà không biết chán ^^!

minimon group

yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh yeah, yeah – hú hú – yeeaahhhh

minomon bibominimon bibo – bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo

minimon monter

Minimon monter – her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^! her her her whoaa moam moam moam ^^!
minimon bannanaminimon banana –

baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…  baannaannnaaaaa…   baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… baannaannnaaaaa… 

minimon fly – ba…na..baaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh

minimon bannana

minimon crazy fan – yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   yeah yeah yeah ahhh ahh ahh yes yes yes da da da da   

minimon yeah

minimon wrong brand – oah oah oah oah her her her doo doo doo ooh ooh ooh

minimon funny

minimon broken – ahhh  uuhhhhmm ha ohh

minimon

minimon talking feak – ehh ha ha ha her her her ehh ha ha ha he he he ehh ehh ha ha ha her her her ehh ha ha ha he he he ehh ehh ha ha ha her her her ehh ha ha ha he he he ehh ehh ha ha ha her her her ehh ha ha ha he he he ehh ehh ha ha ha her her her ehh ha ha ha he he he ehh ehh ha ha ha her her her ehh ha ha ha he he he ehh 

minimon

minimon boring – i’m boring

minimon borring

ok, that the end for the night ^^! see you tomorow

Be the first to comment

Leave a Reply